Sen Tắm Đứng Nóng Lạnh


Vòi Lavabo Nóng Lạnh


VÒI RỬA CHÉN


 Hố ga/Phểu sàn


LAVABO